Onverdeelde mede eigenaar Dries

Beste Gildebroeder,

Beste Oud-Gildebroeder,

Betreft: mededeling inzake uw statuut als onverdeeld mede-eigenaar van de Dries bij uw eventueel overlijden. Doe geen aangifte van uw onverdeeld aandeel in de Dries voor bepaling van de erfbelasting.                

U bent gedurende uw leven onverdeeld mede-eigenaar van de Dries te Mazenzele, samen met 27 andere onverdeelde mede-eigenaars en dat ten behoeve van de Sint Pietersgilde van Mazenzele, een feitelijke vereniging.

Bij het overlijden van een onverdeelde mede-eigenaar gaat zijn onverdeeld aandeel in de Dries onmiddellijk en van rechtswege over aan de overgebleven onverdeelde mede-eigenaars.

Derhalve valt een onverdeeld deel in de Dries nooit in de nalatenschap van een onverdeelde mede-eigenaar. Zodoende kan en mag het onverdeeld deel in de Dries niet opgenomen worden in de aangifte van de nalatenschap van een onverdeelde mede-eigenaar omdat het niet aan zijn nalatenschap toekomt. De Gilde betaalt een registratierecht op de mededeling van overlijden van één van zijn onverdeelde mede-eigenaars.

De basis van deze werkwijze is gelegen in de akte van registratie van 23 maart 1867 van de eigendom van de Dries. Daarin is het beding van aanwas (de tontine) opgenomen (zie hierna in vet). We hechten een voor eensluidend verklaard afschrift van deze akte aan dit schrijven.

 

Voor de goede orde geven wij hierna een uittreksel in transscriptie van die akte weer:

 

“De ondergetekende Petrus De Cock, landbouwer, wonende te Mazenzele,

verklaart, in hoedanigheid van voorzitter van de maatschappij van den heiligen Petrus aldaar, dat hij, sedert meer dan dertig jaren, met   …… (volgen de namen van de 29 andere leden)

alle nog levende leden van zelfde maatschappij,

in het vreedzaam en openbaar bezit is ten titel van eigenaar van volgende goederen te Mazenzele gelegen  (volgt een detailbeschrijving van de Dries toendertijd) geheel 1ha. 23 a 55 c. Bijkomend volgt de mededeling dat de huizen die er op staan toebehoren aan de gebruikers.

Dat hij, van ’t toekomende, zich verplicht het sterfgeval van ieder lid eigenaar, aan het Bestuur der Registratie kenbaar te maken, alsook het deel met ter waarde der vorengeschreven goederen die van den afgestorvene leden tot de overblijvende zal overgaan.

Mazenzele, den drijen twintigsten Meert achttien honderd zeven en zestig.

Getekend P. De Cock

Geregistreerd, met eene verzending, te Assche  Den achtsten April 1800zeven en zestig, Boek

28, blad 7540, vak 4, ontvangen voor rechten opcentiemen, twee frank twintig centiem

De Ontvanger Keuren goed deze verzending   Mazenzele, den 23 Meert 1867

P. De Cock

Sedert 1867 zijn er tientallen rechtsovergangen op deze wijze geregistreerd.

Om de Gilde administratieve problemen te besparen gelieve u de (mogelijke) erfgerechtigden van uw nalatenschap (uw erfgenamen) te informeren dat zij geen aangifte mogen doen van uw onverdeeld aandeel in de Dries voor de bepaling van de erfenisbelasting. Voeg voor uw erfgerechtigden bij dit schrijven ook het voor eensluidend verklaard afschrift van de originele akte van 23 maart 1867 zodat de notaris of zij die de nalatenschap vereffenen/verdelen degelijk ingelicht zijn.

Veel dank bij voorbaat.

De Gilde ter ere!

Daniël Junius                                     Wilfried De Koster

Griffier                                                Hoofdman

 

Geschiedenis > onverdeelde mede eigenaar Dries